V2014.01_20140430

ຄຳຖາມ,ຄຳຕອບ

ຖ້າບັນດາທ່ານ ລູກຄ້າມີຄຳຖາມ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າໃຈແຈ້ງຕໍ່ວຽກງານການບໍລິການ ຫຼື ມີຂໍ້ຄິດເຫັນຕ່າງໆ ກຽ່ວກັບວຽກງານ ໄປສະນີ ແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ຕາມແຕ່ລະກໍ່ລະນີຄື :

 1. ຖາມຜ່ານອີແມລ, ໂດຍສົ່ງຫາ laopost@laotel.com, laopost_operation@yahoo.com
 2. ຖາມຜ່ານການໂທລະສັບຫາແຕ່ລະບ່ອນກຽ່ວຂ້ອງ
  • ສູນຮັບສົ່ງເມ Tel:021 243307
  • ສູນຮັບສົ່ງເມ Tel:021 255304
  • ສູນເມດ່ວນພິເສດ Tel:021 217245, 216415, 216414
  • ໜ່ວຍງານທວງຖາມ ໄປສະນີ ແລະ ພັດສະດຸ Tel: 021 212353
  • ໜ່ວຍງານທວງຖາມ ເມດ່ວນພິເສດ ( EMS ) Tel:021 213234
  • ອື່ນໆ Tel: 021 212353
 3. ສອບຖາມ ຫຼື ພົວພັນສົ່ງທາງ  Fax  ນ້ຳເບີ  021 212779
 4. ຕິດຕໍ່ພົວພັນສົ່ງທາງຈົດໝາຍ ຫຼື ປະສານສົມທົບວຽກງານໂດຍກົງຕາມທີ່ຍູ່ລຸ່ມນີ້
  • ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວ
   ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ທີ່ບ້ານສາຍລົມ, ຖະໜົນສາຍບລົມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ລະຫັດ ໄປສະນີ 01000 Tel:021 216974, 251221 Fax:021 212779 Email:laopost@laotel.com Website:wwwi.laopost.com.la
  • ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວ ບັນດາສາຂາແຂວງທົ່ວປະເທດ
   1. ແຂວງຜົ້ງສາລີ Tel:088 210201 Fax:088 210203
   2. ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ Tel:086 312007 Fax:086 260007
   3. ແຂວງອຸດົມໄຊ Tel:081 212576 Fax:081 312007
   4. ແຂວງບໍ້ແກ້ວ Tel:084 211312 Fax:084 211496
   5. ແຂວງຫຼວງພະບາງ Tel:071 212545 Fax:071 254866
   6. ແຂວງຫົວພັນ Tel:064 314579 Fax:064 312539
   7. ແຂວງໄຊຍະບູລີ Tel:074 211444 Fax:074 213144
   8. ແຂວງຊຽງຂວາງ Tel:061 312005 Fax:061 213307
   9. ແຂວງວຽງຈັນ Tel:023 212105 Fax:023 212106
   10. ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ Tel:054 280037 Fax:054 280035
   11. ແຂວງຄຳມ່ວນ Tel:051 212004 Fax:051 212327
   12. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ Tel:041 212295 Fax:041 212427
   13. ແຂວງສາລະວັນ Tel:034 211089 Fax:034 211265
   14. ແຂວງຈຳປາສັກ Tel:031 212289 Fax:031 251776
   15. ແຂວງເຊກອງ Tel:038 211689 Fax:038 211032
   16. ແຂວງອັດຕະປື Tel:036 211937 Fax:036 211611, 211012