V2014.01_20140430

ຄຳຖາມ,ຄຳຕອບ

ຖ້າບັນດາທ່ານ ລູກຄ້າມີຄຳຖາມ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າໃຈແຈ້ງຕໍ່ວຽກງານການບໍລິການ ຫຼື ມີຂໍ້ຄິດເຫັນຕ່າງໆ ກຽ່ວກັບວຽກງານ ໄປສະນີ ແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ຕາມແຕ່ລະກໍ່ລະນີຄື :

  1. ຖາມຜ່ານອີແມລ, ໂດຍສົ່ງຫາ laopost@laotel.com, laopost_operation@yahoo.com
  2. ຖາມຜ່ານການໂທລະສັບຫາແຕ່ລະບ່ອນກຽ່ວຂ້ອງ
    • ສູນຮັບສົ່ງເມ Tel:021 243307
    • ສູນຮັບສົ່ງເມ Tel:021 255304
    • ສູນເມດ່ວນພິເສດ Tel:021 217245, 216415, 216414
    • ໜ່ວຍງານທວງຖາມ ໄປສະນີ ແລະ ພັດສະດຸ Tel: 021 212353
    • ໜ່ວຍງານທວງຖາມ ເມດ່ວນພິເສດ ( EMS ) Tel:021 213234
    • ອື່ນໆ Tel: 021 212353
  3. ສອບຖາມ ຫຼື ພົວພັນສົ່ງທາງ  Fax  ນ້ຳເບີ  021 212779
  4. ຕິດຕໍ່ພົວພັນສົ່ງທາງຈົດໝາຍ ຫຼື ປະສານສົມທົບວຽກງານໂດຍກົງຕາມທີ່ຍູ່ລຸ່ມນີ້
    • ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວ
      ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ທີ່ບ້ານສາຍລົມ, ຖະໜົນສາຍບລົມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ລະຫັດ ໄປສະນີ 01000 Tel:021 216974, 251221 Fax:021 212779 Email:laopost@laotel.com Website:wwwi.laopost.com.la
    • ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວ ບັນດາສາຂາແຂວງທົ່ວປະເທດ
      1. ແຂວງຜົ້ງສາລີ Tel:088 210201 Fax:088 210203
      2. ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ Tel:086 312007 Fax:086 260007
      3. ແຂວງອຸດົມໄຊ Tel:081 212576 Fax:081 312007
      4. ແຂວງບໍ້ແກ້ວ Tel:084 211312 Fax:084 211496
      5. ແຂວງຫຼວງພະບາງ Tel:071 212545 Fax:071 254866
      6. ແຂວງຫົວພັນ Tel:064 314579 Fax:064 312539
      7. ແຂວງໄຊຍະບູລີ Tel:074 211444 Fax:074 213144
      8. ແຂວງຊຽງຂວາງ Tel:061 312005 Fax:061 213307
      9. ແຂວງວຽງຈັນ Tel:023 212105 Fax:023 212106
      10. ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ Tel:054 280037 Fax:054 280035
      11. ແຂວງຄຳມ່ວນ Tel:051 212004 Fax:051 212327
      12. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ Tel:041 212295 Fax:041 212427
      13. ແຂວງສາລະວັນ Tel:034 211089 Fax:034 211265
      14. ແຂວງຈຳປາສັກ Tel:031 212289 Fax:031 251776
      15. ແຂວງເຊກອງ Tel:038 211689 Fax:038 211032
      16. ແຂວງອັດຕະປື Tel:036 211937 Fax:036 211611, 211012