V2014.01_20140430

ບໍລິການຮັບຊຳລະຄ່າຕ່າງໆ ຜ່ານໄປສະນີ (Pay at Post)

ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວ ໄດ້ມີສັນຍາ ໃນການບໍລິການ ຮັບຊຳລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ຜ່ານທາງໄປສະນີ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າລາວ, ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາ, ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໂທລະຄົມ ແລະ ບໍລິສັດ ETL ມະຫາຊົນ ເຊີ່ງເປັນການອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທີ່ມີຄວາມປະສົງ

  • ຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າ
  • ຈ່າຍຄ່ານ້ຳປະປາ
  • ຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບ

ສາມາດເລືອກໃຊ້ບໍລິການໄດ້ ທີ່ສຳນັກງານໃຫ່ຽ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວ ແລະ ສາຂາ ໄປສະນີ ອອ້ມຂ້າງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນທຸກວັນ ທີ່ໄກ້ບ້ານທ່ານ ຕາມວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ.