V2014.01_20140430

ຂັ້ນຕອນການຊຳລະຄ່າໂທລະສັບ

  1. ລູກຄ້ານຳບີນຄ່ານ້ຳປະປາ ຄ່າໂທລະສັບມາຊຳລະທີ່ໄປສະນີໄດ້ທົ່ວປະເທດ
  2. ລູກຄ້ານຳບີນໃຫ້ພະນັກງານທີ່ໜ້າເຄົາເຕີຮັບສຳລະ
  3. ແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຈຳນວນເງີນ ທີ່ຕ້ອງການຊຳລະ
  4. ຊຳລະເງີນ(ລູກຄ້າສາມາດຊຳລະເປັນເງີນສົດ ຫຼື ເຊັກໄດ້)
  5. ລູກຄ້າຮັບໃບສຳເລັດຮັບເງີນ ຈາກພະນັກງານ