V2014.01_20140430

ບໍລິການຮັບຝາກ ແລະ ເບີກຈ່າຍມັງດາ Online ພາຍໃນປະເທດ

ລາຍລະອຽດ:

ບໍລິການຝາກສົ່ງເງິນດ່ວນ ເຖິງຜູ້ຮັບຢູ່ປາຍທາງພາຍໃນປະເທດ ໂດຍຜ່ານເຄື່ອຄ່າຍຄອມພິວເຕີ້ ທີ່ທັນສະໄຫມ ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ໂດຍຜູ້ຝາກ ແລະ ຜູ້ຮັບບໍ່ຈຳເປັນມີບັນຊີເງິນຝາກ. ພຽງໃຊ້ບັດປະຈຳຕົວ ແລະ ເບີໂທລະສັບ ກໍ່ສາມາດຝາກ ແລະ ຮັບເງິນໄດ້ ທີ່ຫ້ອງການ ໄປສະນີ ແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດພຽງ 15 ນາທີ.

ເງື່ອນໄຂ:

ຝາກສົ່ງສູງສຸດໄດ້ບໍ່ເກີນ 10,000,000 ກີບ/ສະບັບ

ສະຖານທີ່ບໍລິການ

ທຸກຫ້ອງການ ໄປສະນີແຂງທົ່ວປະເທດເຊັ່ນ:..............................................................

ຄ່າທຳນຽມບໍລິການ

ວົງເງິນຝາກແຕ່ 100,000   ຄິດຄ່າທຳນຽມບໍລິການແມ່ນ 9,000 ກີບ
ແຕ່ 100,001 ຫາ 500,000 ຄິດແຕ່ຄ່າທຳນຽມບໍລິການ 19,000 ກີບ
ແຕ່ 500,001 ຫາ 1,000,000 ຄິດແຕ່ຄ່າທຳນຽມບໍລິການ 29,000    ກີບ
ແຕ່ 1,000,001 ຫາ 3,000,000 ຄິດແຕ່ຄ່າທຳນຽມບໍລິການ 49,000    ກີບ
ແຕ່ 3,000,001 ຫາ 5,000,000       ຄິດແຕ່ຄ່າທຳນຽມບໍລິການ 64,000    ກີບ
ແຕ່ 5,000,001 ຫາ 10,000,000 ຄິດແຕ່ຄ່າທຳນຽມບໍລິການ 104,000    ກີບ