V2014.01_20140430

ຂັ້ນຕອນການໂອນເງີນລາວ-ໄທ

  1. ລູຸກຄ້າສາມາດໂອນເງີນຈາກລາວໄປ ໄທ ໄດ້ທີ່ໄປສະນີ ທົ່ວປະເທດ
  2. .ລູກຄ້າໃສ່ລາຍລະອຽດຜູ້ຮັບ ລົງໃນແບບຟອມໃບຮັບຝາກ (ໃນກໍລະນີທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສະໝັກສາມາຊີກລູກຄ້າຕ້ອງໃສ່ຂໍ້ມູນລົງໃນແບບຟອມ ສະມາຊີກ ໄປສະນີ ເພື່ອສະໝັກສາມາຊີກກ່ອນ)
  3. ລູກຄ້າຊຳລະເງີນໂອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມການໂອນ
  4. ລູກຄ້າຮັບໃບຮັບຝາກເງີນ

 

ຂັ້ນຕອນການຮັບເງີນໂອນ ໄທ-ລາວ

  1. ລູຸກຄ້າສາມາດຮັບເງີນໂອນຈາກລາວ ໄດ້ທີ່ໄປສະນີ ທົ່ວປະເທດ
  2. ຍື່ນບັດສາມາຊີກ ພ້ອມກັບແຈ້ງໝາຍເລກກຳກັບການໂອນ (ໃນກໍລະນີ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສະໝັກສາມາຊີກ ລູກຄ້າຕ້ອງຄ້າຕ້ອງໃສ່ຂໍ້ມູນລົງໃນແບບຟອມສະໝັກສາມາຊີກ ໄປສະນີ ເພື່ອການສະໝັກສາມາຊີກກ່ອນ)
  3. ລູກຄ້າຍືນຢັ້ນການຮັບເງີນ
  4. ລູກຄ້າຮັບເງີນ ແລະ ໃບຮັບເງີນ