V2014.01_20140430

ໂອນເງິນຜ່ານ Western Union

ລາຍລະອຽດ:

Western Union ແມ່ນບໍລິການໂອນ-ຮັບເງິນດ່ວນ ລະຫວ່າງປະເທດ ເຊິ່ງເປັນການຝາກສົ່ງ ແລະ ຮັບເງິນພາຍໃຕ້ຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ເວສເທີນຢູນຽນ ຕົວແທນປະຈຳຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂອນເງິນດ່ວນ ໃນທົ່ວໂລກເຊື່ອມໂຍງ ຜ່ານລະບົບເຄື່ອຄ່າຍ ຄອມພິວເຕີ້ອັນທັນສະໄໝ. ເຊິ່ງພາຍໃນບໍ່ພໍເທົ່າໃດນາທີ ກໍ່ສາມາດສົ່ງເງິນ ແລະ ຮັບເງິນໄດ້ຕາມຫ້ອງການ ໄປສະນີທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີສັນຍາລັກ Western Union .

ເງື່ອນໄຂການບໍລິການ:

ກ່ອນຮັບຝາກ ຫຼື ຮັບເງິນ ລູກຄ້າຕອ້ງຂຽນແບບຟອມທີ່ ປນລ ມີໄວ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ແລ້ວຍືນຕໍ່ພະນັກງານ ເພື່ອດຳເນີນການຕາມລະບຽບ. ເຊິ່ງວົງເງິນໃນການຝາກສົ່ງ ຫຼື ຮັບຕໍ່ສະບັບແມ່ນບໍ່ມີກຳນົດ.

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ:

ຄ່າບໍລິການແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບ ຈຳນວນວົງເງິນທີ່ຝາກສົ່ງ, ປະຈຸບັນຕ່ຳສຸດ 15 $ ແລະ ສູງສຸດ 601 $ ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມແມ່ນຕິດຕໍ່ພົວພັນ ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ ຫ້ອງການ ໄປສະນີ ທົ່ວປະເທດ, ຫຼື ເບິ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຕາມຄ່າບໍລິການລຸ່ມນີ້:

   ອັດຕາຄ່າບໍລິການໂອນເງິນ
Transfer service’s rate

001 – 100 15 $
100.01 – 200 22 $
200.01 – 300 29 $
300.01 – 1,00 34 $
1,000.01 – 1,500 76 $
1,500.01 – 1,750 81 $
1,750.01 – 2,000 91 $
2,00.01 – 2,500 111 $
2,500.01 – 3,000 121 $
3,00.01 – 3,500 141 $
3,500.01 – 4,000 161 $
4,000.01 – 4,500 181 $
4,500.01 – 5,000 201 $
5,000.01 – 5,500 221 $
5,500.01 – 6,000 241 $
6,000.01 – 6,500 261 $
6,500.01 – 7,000 281 $
7,000.01 – 7,500 301 $
7,500.01 – 8,000 321 $
8,000.01 – 8,500 341 $
8,500.01 – 9,000 361 $
9,00.01 – 9,500 381 $
9,500.01 – 10,000 401 $
10,000.01 – 10,500 421 $
10,500.01 – 11,000 441 $
11,000.01 – 11,500 461 $
11,500.01 – 12,000 481 $
12,000.01 – 12,500 501 $
12,500.01 – 13,000 521 $
13,000.01 – 13,500 541 $
13,500.01 – 14,000 561 $
14,000.01 – 14,500 581 $
14,500.01 – 15,000 601 $