V2014.01_20140430

ແອບເຈ້ຍ

ແອບເຈັ້ຽແມ່ນຜະລິດຕະພັນຂອງລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວຈັດພິມຂື້ນເພຶ່ອບັນຈຸສິ່ງຂອງທີ່ລູກຄ້ານຳມາຝາກສົ່ງຜ່ານໄປສະນີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຝາກ ຊະນິດສິ່ງຂອງເປັນຫໍ່ນ້ອຍ, ພັດສະດຸໄປສະນີ ແລະ ຫໍ່ເມດ່ວນພິເສດ ມີຫຼາຍຂະໜາດ ໃຫ້ເລືອກຕາມຄວາມເໝາະສົມປະກອບມີ:

  • ຂະໜາດ ເບີ1: 19X13X6 ລາຄາ 12,000 ກີບ
  • ຂະໜາດ ເບີ2: 29X19X13 ລາຄາ 16,000 ກີບ
  • ຂະໜາດ ເບີ3: 35X24X15  ລາຄາ  20,000 ກີບ
  • ຂະໜາດ ເບີ4: 45X35X24  ລາຄາ  27,000 ກີບ
  • ຂະໜາດ ເບີ5: 55X45X40  ລາຄາ  37,000 ກີບ
  • ຂະໜາດ ເບີ6: 75X55X45  ລາຄາ  47,000 ກີບ