V2014.01_20140430

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ ຮັບຝາກຫໍ່ເຄື່ອງ ໄປຕ່າງປະເທດ (International Service Rate)*** ກາລຸນາເລືອກປະເພດບໍລິການທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບີ້ງຄ່າບໍລິການ ***
*** Click button above to view service rate ***